"Rhythm" at Glenelg

Animation by Andrew Cross

"Rhythm" at Glenelg